2011. január 11., kedd

13. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében a szószerkezet alkotásában

A morféma a nyelv legkisebb önálló alakkal és jelentéssel rendelkező egysége.
Két típusa: - tőmorféma, - toldalékmorféma.
o   Tőmorfémák: a szó jelentésmagja, legtöbbször fogalmi jelentéssel bír.
 • Egyalakú tövek: pl.: (emberi, embernek)
 • Többalakú tövek: pl.: (erdővel, erdei)
Igetövek rendszere:
 • Egyalakú pl.: csüng, áll, gondolkodik, táplál stb.
 • Többalakú pl.: -hangzóhiányos (zörög- zörg+-ök) v, sz, d,n,z-s változatú tövek(lő-lövök)
Névszótövek rendszere:
 • Egyalakú: (70%) mgh-ra(pl. hajó, kávé), msh-ra végződőek (kép, ház)
 • Többalakú:
§   mgh-ra végződők: tővégi időtartamot váltakoztató (alma- almá+t), hangszínt és időtartamot v.(erdő-erde+-je), véghangzóhiányos (borjú-borj+-ak), v-s névszótövek (bő-bőv+-ebb)
§  msh-ra végződők: tőbelsei időtartamot váltakoztató (kéz, kezet) hangzóhiányos (kéreg, kérget) hangugrató (kehely, kelyhet) névszótövek.
o   Toldalékmorfémák: járulékos, viszonylagos jelentésük van. A tőmorfémák jelentésének megváltoztatása, módosítása a feladatuk.
 • Szuffixum (tő után állnak) pl.: kutyával
 • Prefixum (tő előtt állnak) pl.: felsőfok, túlzófok jele (legszebb, legeslegszebb)
Morfémák típusai alaki önállóság szerint:
 • Szabad m.: alakilag és jelentésben is önálló. pl.: szótári tövek
 • Félszabad m.: alakilag önálló, de jelentése járulékos. Pl.: névelő (a, egy, az) névutó (alatt,előtt)
 • Kötött m.: sem alakja,sem jelentése nem önálló. Pl.: toldalékok (képzők, jelek, ragok)
Toldalékok
  • Képzők
   • Új szót hozhatunk létre vele
   • Nem köti meg a szó szófaját
   • A tő után és a jel előtt áll
   • Több képző is állhat egymás mellett
  • Jelek
§  Szóalakokat hozunk vele létre
§  Megköti a szó szófaját
§  A képző és a rag között áll
§  Szófajként meghatározott módon több is lehet egy szóalakban
  • Ragok
§  Szóalakot hozunk létre vele
§  Nem változtatja meg a szó szófaját
§  Lezárja a szóalakot
§  Csak egy lehet belőle
§  Mondatrészszerepet jelöl

A toldalékok kapcsolódási sorrendje: tő+ képző(k)+ jel(ek)+rag (pl. szeret+et+é+ről)


Képzők:
         igeképzők: (zöld+-ell, dob+-ol, só+-z)
         főnévképzől: (szép+-ség, olvas+-ás, madar+-ász)
         melléknévképzők: (nagy érteék+-ű, arany+-os, ujj+-nyi, kert+-i)
         számnézképzők: (harm+-adik, öt+-öd)
         igenévképzők: (úsz+-ni, szaladgál +-ó, ér+-ett, megír+-andó, nevet+-ve)

Jelek:
         múlt idő jele: -t, -tt (két+-t, főz+-ött)
         feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né és változatai (ad+-na, ad+-ná, i+-nna, i+-nná)
         felszólító mód jele:-j és változatai (kér+-j, té+-gy, jö+-jj, hi+-ggy, fus+-s, te+0+dd)
         többes szám jele: -k (ceruzá+-k, füzet+-ek)
         birtokos személyjelek: -m, -d, -a/-e, -ja/-je (ceruzá+-m, ceruzá+-d stb.)
                                             -unk/ünk, -tok/-tek/-tök, -uk/ük, -juk/jük (füzet+-ünk, füzet+-etek)
         birtokjel: -é (kati+-é)
         birtoktöbbesítő jel: -i, -ai, -ei, -jai, -jei (építő+-i, rokon+-ai, kert+-jei)
         fokjelek: középfok jele: -bb (kedvese+-bb)
               felsőfok jele: leg-+-bb (leg-+kedves+-ebb)
               túlzófok jele: legesleg-+-bb (legesleg-+kedves+-ebb)
         kiemelőjel: -ik (fényesebb+-ik, nagyobb-+ikk)

Ragok:
         igei személyragok:    -k, -m (vár+-ok, vár+-om)
                                 -l, -sz, -d, 0 (játsz+-ol, vár+-sz, vár+-od, vár+0)
                                 0, -i, -ja, (vár, néz+-i, vár+-ja)
                                 -unk/-ünk, -junk/-jünk (vár+-unk, vár+-juk)
                                 -tok/-tek/-tök, -játok, -itek (vár+-tok, vár+-játok, néz+-itek)
                                 -nak/-nek, -ják/-ik (vár+-nak, vár+-ják, kér+-ik)
         főnévi igenév személyragjai: -om/-od/-a/-e/-unk/-ünk/-otok/-etek/-ötök/-uk/-ük
         tárgy ragja: -t (sütemény+-t)
         birtokos jelző ragja: -nak/-nek (a fiú+-nak a labdája)
         határozóragok: -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -n/-on/-en/-ön/, -ra/re, -ról/-ről,
                        -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz, -tól/-től, -val/-vel, -kor; -an/-en (szép+-en),
                        -ul/-ül (magyar+-ul); -lag/-leg (emberi+-leg)

Érettségi feladat: Bontsd szóelemeire a következő szavakat! (szótő, jel, rag)
szóalakot alkotó morfémák pontos megnevezése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése